R.G.  46

29.04.2002

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

BANKALAR YASASI

 

39/2001 sayılı yasa

 

Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar Yasası’nın (5),(6),(8),(10), ve (42). maddelerinin, kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, işbu tebliğ ile aşağıdaki hususları tespit eder.

 

Kısa İsim    

                    

1- Bu tebliğ “Bankaların kuruluş izni, Şube açma ve Lisans verilmesine  ilişkin, esas ve usuller” tebliği olarak isimlendirilir.
 

Tefsir            

2- Bu tebliğde metin başka türlü gerektirmedikçe;

 

“Yasa” 39/2001 Sayılı Bankalar Yasasını,

 

“Merkez Bankası” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasını,

 

“Yönetim Kurulu” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulunu,
 

Amaç ve       

Kapsam        

3- Bu tebliğin amacı, 39/2001 sayılı Yasanın (5),(6),(8),(10),ve (42). maddelerinde belirtilen, Banka kurma izni başvurusu, hisse devirleri, kuruluş ve şube açma izni, bankacılık lisansı ve bankaların yurt dışında şube ve temsilcilik açmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 

Banka Kuruluş Şartları
 

Kuruluş       

 4- (1)a- KKTC’de bankalar limited şirket olarak kurulur.

 

b- KKTC’de faaliyette bulunacak yabancı bankaların uyrukluğunu taşıdıkları ülke mevzuatına göre Anonim, Limited Şirket veya muadili bir statüye sahip olmaları şarttır.

c- KKTC’de kurulan bankaların hissedar sayısı 10 kişiden az olamaz.

 

d-Yabancı banka şubelerinde (c) fıkrasındaki kayıt aranmaz.
  Banka Kuruluş İzni ve hisse devirleri İçin Yapılacak Başvurular
 

Başvuru   
dilekçesine      

eklenecek

belgeler

5-KKTC’de banka kurmak üzere, Merkez Bankası’na verilecek başvuru   dilekçesinde;

 

a) Kurucuların, bu Tebliğ ekindeki örneklere (Ek:1 ve Ek:2) uygun şekilde düzenleyip Tasdik Memuru (Noter) huzurunda imza edecekleri birer beyannamenin,

b) Ortaklarca imzalanmış ortaklık ana sözleşme ve Tüzük taslağının,

 

c) Banka kurulmasından beklenen faydayı analiz eden detaylı fizibilite raporu ile kuruluştan itibaren üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini bilanço ile kâr ve zarar cetvellerini ve banka sermaye artırımları için gereken kaynak tutarını ve bu tutarın sağlanacağı kaynakları içeren bir raporun,

 

d) Kurucular ile sermayedeki dolaylı pay sahipliği % 10 (yüzde on) veya daha fazla olan gerçek veya tüzel kişilerin müflis veya konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin KKTC Mahkemelerinden veya yerleşik oldukları ülkelerin ilgili yargı organından alınacak belgelerin,

 

e) Gerçek kişi kurucular ile sermayedeki dolaylı pay sahipliği %10 (yüzde on) veya daha fazla olan diğer gerçek kişilerce, son altı ay içinde Polis Genel Müdürlüğünden alınan Sabıka Kayıt Belgesinin,

f) Kurucu tüzel kişilerin kurulacak bankaya ortak olunmasına ilişkin yetkili kurullarından alınmış karar örneklerinin,

 

g) Kurucular ile sermayedeki dolaylı pay sahipliği % 10 (yüzde on) veya daha fazla olan gerçek veya tüzel kişilerin tasfiyeye tabi tutulan veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalarda mevduat kabulü ve bankacılık yapma izninin kaldırıldığı tarihten veya devirden önce doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla pay sahibi olmadıklarını gösterir bir beyanın (Ek:3 ),

 

h) Kurucular ile sermayedeki dolaylı pay sahipliği %10 (yüzde on) veya daha fazla olan gerçek veya tüzel kişilerin tasfiyeye tabi tutulan, sigorta şirketleri ve para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla bir oranda pay sahibi olmadıklarına ilişkin bir beyanın (Ek:3),

 

ı) Kurucu tüzel kişilerin kuruluşu ile ilgili, bağlı bulunduğu ülkenin tescil makamlarından alınan ve bunların ortakları, pay oranları ve tutarları ile varsa imtiyazlı payları gösteren listeler ile faaliyet konuları, yatırım ve işletme alanları hakkında ayrıntılı açıklamalar ve bağlı bulundukları ülkelerin yetkili makamlarınca yetki verilen bağımsız denetim şirketlerinden birinin onayını taşıyan, son üç yıla ait bilanço ile kâr ve zarar cetvellerinin, banka veya diğer mali kurum niteliğindeki kurucu tüzel kişiler için varsa uluslararası kabul gören derecelendirme şirketlerinden biri tarafından hazırlanmış ve öngörülen dereceyi de içeren bir raporun,

j) Sermayedeki dolaylı pay sahipliklerinin tespitini teminen tüzel kişi kurucuların tüzel kişi ortaklarının ve bu ortakların sermayelerinde pay sahibi tüzel kişilerin hissedarlarını ve hisse oranlarını gösterir resmi makamlarca onaylı cetvellerin,

 

k) Kurucular ile sermayedeki dolaylı pay sahipliği % 10 (yüzde on) veya daha fazla olan gerçek veya tüzel kişilerin muaccel vergi ve prim borcu bulunmadığına ilişkin ilgili Vergi Daireleri ve Sosyal Sigortalar Kurumundan alınacak belgelerin,

 

l) Kurucuların, vergi dairelerince onaylı son beş yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin ve bunların sahip olduğu gayrimenkullere ilişkin belediyelerin ilgili birimlerince veya Gelir ve Vergi Dairesinin ilgili birimlerince onaylı emlak beyannamelerinin ve bu gayrimenkullere ilişkin tapu dairelerinden alınacak tapu sicil kayıtları ile bunların üzerindeki şerh ve takyidatları gösterir belgenin,

 

m) Sermayenin %10 (yüzde on) ve daha fazlasını taahhüt eden kurucuların, kurucu beyannamelerinde belirtilen mevduat ve kredi hesaplarına ilişkin bilgilerin, bu hesapların açılış tarihlerini de içerecek şekilde tevsiki amacıyla, her biri aynı tarihi taşıyan ve ilgili bankalarca Merkez Bankası’na hitaben düzenlenecek belgelerin,

 

n) Sermayenin %10 (yüzde on) ve daha fazlasını taahhüt eden kurucuların mali durumları hakkında Bakanlıkça yetki verilen bağımsız denetim şirketlerinden herhangi biri tarafından düzenlenecek bir raporun,

 

o) Gerçek kişi kurucuların, imtiyazlı pay sahiplerinin, sermayedeki dolaylı pay sahipliği %10 (yüzde on) veya daha fazla olan diğer gerçek kişilerin ve belirlenmişse görevlendirilecek yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürün son on yılda mali bir kurumda görev alıp almadıklarına ilişkin bilgileri de kapsayacak biçimde ayrıntılı özgeçmişlerinin,

 

p) Kurucu gerçek veya tüzel kişileri temsile yetkili kişi veya kişilere verilmiş vekaletname örneklerinin,

 

r) Sermayenin %10 (yüzde on) ve daha fazlasını taahhüt eden kurucuların, gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağladıklarına dair (Ek:4)’de yer alan örneğe uygun olarak düzenleyip imzalayacakları birer taahhütnamenin,
 

Hisse 
Devri 
belgeleri            

6- Yasa’nın 6(2) maddesinde yer alan hisse edinimleri sonucunu doğuran hisse devirleri durumunda hisse devri izni alacak gerçek ve tüzel kişilerden bu tebliğin 5. maddesinde belirtilen belgelere ilaveten aşağıdaki belgeler de istenir.

 

a- Hisse senetlerinin satın alınmasında kullanılacak kaynak hakkında açıklama,

b- Hisse devri ile ilgili yapılan sözleşmenin bir örneği,

Yurt             
dışında          

kurulu 
banka veya  
mali

kurumların
KKTC' de
banka
kurmak,
şube açmak 
ve hisse    
devri
işlemleri 

7- Yurtdışında kurulu Banka veya Mali Kurumların, KKTC’de Banka kurmak veya mevcut bankalardan birinin hisselerini devralmak, yurtdışında kurulu  bankaların KKTC’de ilk şubelerini açmak üzere Merkez Bankasına verecekleri başvuru dilekçesine;

a- Banka veya mali kurumun ana sözleşmesinin,

b-KKTC’de banka kurulması veya mevcut bankalardan birinin hisselerinin devralınması veya KKTC’de şube açılmasına ilişkin yetkili kurullarından alınmış karar örneklerinin,

c-Banka kurulmasından veya hisselerin devralınmasından ya da KKTC’de şube açılmasından beklenen faydayı analiz eden detaylı fizibilite raporu ile üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini bilanço ile kâr ve zarar cetvellerini ve gerekmesi halinde banka sermaye artırımları için gereken kaynak tutarını ve bu tutarın sağlanacağı kaynakları içeren bir raporun,
 

d) Banka veya mali kurumun son beş yıla ait bilanço ve kâr ve zarar cetvelleri ile yetkili kuruluşlarca düzenlenmiş bağımsız denetim raporlarının,
 

 

e) Banka veya mali kurumun ortakları, kurulu bulunduğu ülke dışındaki teşkilat ve organizasyon yapısı, uluslararası mali piyasalardaki faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi ve belgeler ile banka ve mali kurum hakkında uluslararası kabul gören derecelendirme şirketleri tarafından hazırlanan ve öngörülen derecelendirmeyi de içeren raporun,
 

 

f) Banka veya mali kurumun kurulduğu veya faaliyette bulunduğu ülkede mevduat kabul etmesinin veya bankacılık işlemleri yapmasının yasaklanmamış olduğuna ve/veya faaliyetlerinde herhangi bir kısıtlama bulunmadığına ilişkin ilgili resmi makamdan alınmış belgenin,
 

g) Banka veya mali kurumun son genel kuruluna ilişkin tutanaklarla, sermayenin yüzde onundan fazlasına sahip ortakların, banka veya mali kurumun merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili makamlarınca onaylı bir listesinin,
 

h-Banka veya Mali Kurumun merkezinin bulunduğu ülke mevzuatına göre yetkili bağımsız denetim kuruluşlarından biri tarafından her yıl yapılacak incelemeye ilişkin raporların Merkez Bankası’na tevdi edileceğine dair taahhütnamenin eklenmesi gerekir.

 

Ek
belgeler        

 8- Merkez Bankası bu tebliğin 5., 6. ve 7., maddelerinde öngörülen belgelere ek olarak gerekli göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep etmeye yetkilidir.

 

Yabancı uyruklu kişilerce temin edilecek bilgi ve belgeler hakkında bu tebliğin 5. maddesinin hükümleri kıyasen uygulanır.

 

Kuruluş, KKTC’de Şube Açma, Bankacılık Lisansı
 

Kuruluş veya  
KKTC' de     

şube açmayla        

ilgili              

izin               

                    

9- Kuruluş veya KKTC’de şube açma izni Yönetim Kurulu’nun en az 4 üyesinin olumlu yöndeki oyuyla alınan kararla verilir. Kuruluş izni için yapılan başvuru, eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan ve yönetim kurulu, izin verilmesi yönünde karar aldıktan sonra, Merkez Bankasının talebi üzerine Asgari sermaye, Merkez Bankası nezdindeki bir hesapta bloke edilir. Merkez Bankası blokajın gerçekleşmesi ile en geç bir hafta içinde izni kesinleştirir ve blokaj kaldırılır.Verilen izinler ilgililere tebliğ edilmekle birlikte, Merkez Bankası tarafından Resmi  Gazetede yayınlanır. Mevduat kabulü ve/veya bankacılık işlemlerine  başlanabilmesi için, kuruluş veya şube açma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ayrıca Bankacılık Lisansı alınması zorunludur. Kuruluş veya KKTC’de şube açılmasına ilişkin izinler, yayın tarihinden itibaren altı ay içinde faaliyetegeçilmemesi halinde geçersiz olur.
 

Lisans
 

                   

10-a- Kuruluş veya KKTC’de şube açma işlemlerinin mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden ve Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyidlik Dairesi nezdindeki işlemlerin tamamlanmasından sonra, mevduat kabul etme ve/veya bankacılık işlemleri yapma yetkisi almak üzere (Ek:5)’deki örneğe uygun  şekilde düzenlenecek bir beyanname ile birlikte Merkez Bankası’na başvurulur.  Bankacılık Lisansı başvurusunun, altı aylık süre dikkate alınarak, kuruluş veya  KKTC’de şube açma izninin verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararının Resmi  Gazetede yayınlandığı tarihten başlayarak en geç 3. ayın sonuna kadar yapılması  gerekir.
 

 

b-Merkez Bankası’nca, Bankacılık Lisansı için başvuran bankanın sermayesinin her türlü muvazaadan ari olarak ve nakden ödenip ödenmediği, mevduat kabulü veya bankacılık faaliyeti ile ilgili yapacağı işlemleri gerçekleştirebilecek ölçüde teknik donanım ve yeterli personelin bulunup bulunmadığı, yönetici düzeyindeki personelin yeterli sayıda ve yasal şartları haiz olup olmadığı, bankanın yönetimine ve iç denetimine ilişkin olarak gerekli düzenlemelerin yapılıp yapılmadığı hususları incelenir ve yapılan değerlendirmeyi müteakip durumları uygun bulunanlara, mevduat kabulü ve/veya bankacılık işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulunca, Bankacılık Lisansı verilir. Verilen Lisans Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanır.

 

c-Bankacılık Lisansı için Merkez Bankasına yapılacak başvuru dilekçesine Lisans bedeli olan ABD$.20.000.-(Yirmi bin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirasının Merkez Bankası nezdinde, Hazine adına açılan hesaba yatırıldığını gösterir belgenin eklenmesi zorunludur.

 

d-Bankaların, her yıl Ocak ayı sonuna kadar ABD$10.000.- (Onbin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası lisans bedelini, Merkez Bankası nezdinde açılan Hazine hesabına yatırmaları halinde Bankacılık Lisansları kendiliğinden yenilenir.

 

 

KKTC’de Kurulu Bankaların Yurtdışında Şube veya Temsilcilik Açmaları, Ortaklık Kurmaları veya Kurulmuş Ortaklıklara Katılmaları
 

Yurtdışında 

Şube,   
Temsilcilik   

açma ve
ortaklıklara 

katılma    
izin ve        

koşulları

11- KKTC’de kurulu bankaların yurtdışında şube veya temsilcilik açmaları,  ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları Merkez Bankası’nın iznine tabidir. İzin başvuruları, yurtdışında şube veya temsilcilik açılmasının, ortaklık kurulmasının veya kurulmuş ortaklıklara katılmasının gerekçelerini ayrıntılı bir  şekilde açıklayan bir raporla birlikte Merkez Bankasına yapılır.Yürürlükteki standart oranları gerçekleştiremeyen, özkaynak eksiği olan veya teşkilatlanmaları  üzerine kısıtlama getirilen bankalarca yapılacak başvurular işleme konulmaz.

 

Geçici         

Madde        

1-Bu tebliğ yürürlüğe girdiği tarihte, faaliyet göstermekte olan bankalar, özkaynaklarını Yasanın 12. maddesinin gerektirdiği tutara yükseltinceye kadar  yeni şube açmak için, Merkez Bankasından izin alırlar.
 

17.6.76      

R:G: 133     
Sayı 46   

12-Bu Tebliğ yürürlüğe girdiği tarihten itibaren,11/76 sayılı yasanın 4. (2) (b) maddesi altında yayınlanan tebliğ yürürlükten kaldırılır.
 

Yürürlüğe   

Giriş

13- Bu Tebliğ Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.